2.       Η παροχή βοήθειας με οποιονδήποτε τρόπο σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε απευθείας είτε σε πρόσωπα που προστατεύονται από αυτά και τα οποία επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το παρόν Σωματείο. 
 
Άρθρο 3ο
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το Σωματείο θα μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, με άλλα Φιλανθρωπικά Σωματεία ή Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή άλλες ενώσεις προσώπων ή Δημόσιους, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην εκτέλεση των απ’αυτούς αναλαμβανομένων έργων, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την ανακούφιση αναξιοπαθούντων εν γένει ατόμων, με την παροχή οικονομικής, ηθικής, ιατρικής, φαρμακευτικής ή εκπαιδευτικής βοήθειας.
β) Να οργανώνει διαλέξεις και γενικά εκδηλώσεις, εκδρομές, ταξίδια, να εκδίδει περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, εφημερίδες κλπ., με επιδίωξη την ευρύτερη διάδοση του φιλανθρωπικού έργου γενικά και του δικού του έργου ειδικά, αλλά και την εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση των γενικών ή ειδικών του σκοπών.
γ) Να οργανώνει διαγωνισμούς γνώσεων ή αθλητικών επιδόσεων για την παροχή υποτροφιών ή βοηθημάτων σε παιδιά που στερούνται μέσων για την εκπαίδευσή τους, σε σχολές βασικής, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, Δημόσιες ή Ιδιωτικές.
δ) Να κάνει καταχωρήσεις στον Τύπο, να εμφανίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, προκειμένου να κάνουν γνωστό το έργο του Σωματείου ή να ζητήσουν την παροχή βοήθειας από τον κόσμο για κάποιο από τα προστατευόμενα από αυτό άτομα.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει ελεύθερα κατά τη κρίση των μελών του για θέματα τα οποία ανάγονται στον ευρύτερο σκοπό του Σωματείου.
 
Άρθρο 4ο
Σφραγίδα
Το Σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος οβάλ, η οποία στο κέντρο της εκτός από την επωνυμία του Σωματείου έχει και την διευκρίνιση «Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας – Έτος ιδρύσεως 1995»
 
Άρθρο 5ο
Μέλη
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως εθνικότητος, κατοικίας, φύλλου και θρησκεύματος, δεν τελούν υπό νόμιμη ή δικαστική απαγόρευση, δεν έχουν καταδικασθεί για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και επιθυμούν με οποιονδήποτε τρόπο να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Σωματείου. Επίσης, μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.
Τα μέλη καταγράφονται σε ειδικό μητρώο μελών κατ’αύξοντα αριθμό με την ημερομηνία εγγραφής, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας και το έτος γεννήσεως.
Κάθε εγγραφόμενο μέλος θα καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής ποσό το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει και το δικαίωμα να το αναπροσαρμόζει κάθε φορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καθορίσει ετήσια συνδρομή, την οποία καταβάλλει υποχρεωτικά κάθε μέλος πλην των αρωγών μελών.
Ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.
Ειδικότερα, τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και αρωγά μέλη:
α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο όσοι διακρίνονται για το ενδιαφέρον τους και την ενεργοποίησή τους στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.
β) Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι επιζητούν να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
γ) Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα, τα οποία με την εν γένει προσφορά τους, κοινωνική, πολιτιστική και δη με την προσφορά προσωπικών υπηρεσιών κλπ., είναι χρήσιμα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Τα αρωγά μέλη δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή.
δ) Επίτιμα μέλη δύνανται να εκλεγούν υπό του Δ.Σ. οι έχοντες  προσφέρει πολύτιμους υπηρεσίας στο Σωματείο και οι συμβάλλοντες στην επιτυχία των σκοπών του. Η εκλογή των εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
 
Άρθρο 6ο
Είσοδος-Αποχώρηση Μελών
Ι. Για την εγγραφή αρωγού και έκτακτου μέλους απαιτείται:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των σκοπών του Σωματείου και του Καταστατικού του, καθώς και των τυχόν εσωτερικών κανονισμών αυτού, τα οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
β) Αξιολόγηση της αιτήσεως με βάση τα τεθέντα στο άρθρο 5 γενικά κριτήρια από το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση αυτού λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
Από και με την αποδοχή της αιτήσεως του υποψηφίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποκτάται η ιδιότητα του αρωγού ή εκτάκτου (κατά περίπτωση) μέλους.
ΙΙ. Με μοναδική εξαίρεση τα ιδρυτικά μέλη τα οποία ορίζονται δια του παρόντος ως τακτικά μέλη, για την εγγραφή από έκτακτο σε τακτικό μέλος, απαιτείται η πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων σωρευτικά:
α) ιδιότητα του υποψηφίου ως εκτάκτου μέλους για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
β) να έχει επιδείξει κατά το διάστημα αυτό αξιόλογη δράση προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Εφ’ όσον το έκτακτο μέλος συγκεντρώνει τις ανωτέρω δυο ιδιότητες γίνεται οίκοθεν τακτικό μέλος.
γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του μετά από προηγούμενη αξιολόγηση της αιτήσεως του ενδιαφερομένου με βάση τα γενικά κριτήρια του άρθρου 5. Από και με την αποδοχή της αίτησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το έκτακτο μέλος γίνεται τακτικό.
ΙΙΙ) Αποχώρηση μελών.
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο ελεύθερα με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 7ο
Διαγραφή Μελών – Πειθαρχικές Ποινές
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, δικαιούται να διαγράψει από το Σωματείο κάθε μέλος στις παρακάτω, αποκλειστικά, περιπτώσεις και αφού προηγουμένως και πάντως προ τριών (3) εργασίμων ημερών, κληθεί προς απολογία το υπό διαγραφή μέλος, με έγγραφη πρόσκληση, η οποία επί ποινή ακυρότητας πρέπει να αναγράφει τον τόπο και χρόνο συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την φερόμενη ως αιτία διαγραφής:
α) Εάν το μέλος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους οποίους τυχόν θα εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Εάν η εν γένει συμπεριφορά του, παραβλάπτει καθ’οιονδήποτε τρόπο (ηθικώς ή υλικώς) τα συμφέροντα του Σωματίου ή εάν αντανακλά αρνητικά στο κύρος του Σωματείου.
Επίσης, ειδικά για την περίπτωση που τα μέλη καθυστερούν τις συνδρομές δύο (2) ετών, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή τους δεν καταβάλουν τις καθυστερημένες εισφορές εντός τριών (3) μηνών από της κοινοποιήσεως της παραπάνω εγγράφου ειδοποιήσεώς τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του, λαμβανομένη κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να επιτρέψει την επανεγγραφή του διαγραφέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέλους, εάν καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός τριών (3) μηνών από την διαγραφή του και εάν κατά την ελεύθερη κρίση του συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος. Μπορεί, όμως, το διαγραφέν μέλος, με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να ζητήσει να είναι αρωγό μέλος. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με την ίδια πλειοψηφία.
Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μέλος του Σωματείου υποπίπτει σε παράπτωμα (πέραν των αναφερομένων στο κεφάλαιο Α του παρόντος άρθρου), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, λαμβανομένη κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, δηλαδή του συνόλου των μελών του και αναλόγως της βαρύτητος του παραπτώματος να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
α) Γραπτή επίπληξη.
β) Αποβολή μέχρι ένα (1) έτος.
Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή (πλην της μη καταβολής των καθυστερουμένων εισφορών) ή για επιβολή πειθαρχικής ποινής, το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ψηφίζει με απόλυτη πλειοψηφία και αποκλείεται προσφυγή του στο δικαστήριο, πριν αποφανθεί επί του θέματος η Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
 
Άρθρο 8ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών       
α) Τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, υποβάλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) Τα έκτακτα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εν γένει ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, δικαίωμα όμως εκλέγεσθαι, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχουν μετά από ένα (1) έτος, οπότε αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
γ) Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εν γένει ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν όμως το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να απευθύνονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβάλουν προτάσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του Σωματείου. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές ή Έκτακτες) σύμφωνα με το καταστατικό ή το Νόμο, λαμβάνονται υπ’όψιν μόνο τα μέλη που εμφανίζονται και έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή μόνο τα τακτικά και έκτακτα μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.
Τα τακτικά, αρωγά και έκτακτα μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με τους τυχόν εσωτερικούς Κανονισμούς του Σωματείου, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους, εκτός από τα αρωγά μέλη τα οποία κατά το άρθρο 5 του παρόντος δεν καταβάλλουν συνδρομή.
Επίσης με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εάν κατά την κρίση του συντρέχουν ειδικοί περί τούτου λόγοι, μπορεί να αυξήσει τις εισφορές για ορισμένη κατηγορία μελών, δηλαδή είτε μόνο για τα έκτακτα μέλη, είτε μόνο για τα τακτικά.
 
Άρθρο 9ο
Πόροι
Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους:
Τακτικοί είναι οι εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών. Τις ετήσιες εισφορές, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο τις επιβάλλει, τούτο δικαιούται με απόφασή του, να τις αυξομειώνει, καθώς επίσης και το δικαίωμα εγγραφής.
Έκτακτοι πόροι είναι:
α) Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα.
β) Εισπράξεις από εράνους και λαχεία.
γ) Εισπράξεις από την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (λαχειοφόροι αγορές κλπ.) που προγραμματίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Κάθε έσοδο προερχόμενο από τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.
ε) Προαιρετικές έκτακτες εισφορές, επιβαλλόμενες στα τακτικά και έκτακτα μέλη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εισπράξεις του Σωματείου, που προέρχονται από τους παραπάνω πόρους, κατατίθενται όλες, εκτός από το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου και το οποίο καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, τις οποίες κρατεί στο Ταμείο ο Ταμίας, καθώς και τα πραγματοποιηθέντα επί αποδείξει έξοδα, σε Υποκατάστημα Τραπέζης, το οποίο έχει επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 10ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Ι.Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους κατά σειρά επιτυχίας, μετά την εκλογή των επτά (7) με το ίδιο ψηφοδέλτιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.
ΙΙ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά τη σειρά της εκλογής τους.
ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
IV. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
V. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
 
Άρθρο 11ο
Ασυμβίβαστο μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του Σωματείου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν δικαιούνται εξόδων παραστάσεως και αποζημιώσεως, για τις προσφερόμενες προς το Σωματείο υπηρεσίες τους.        
 
Άρθρο 12ο
Αποβολή Μελών Δ.Σ.
Κάθε σύμβουλος, ο οποίος αν και έχει προσκληθεί, απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε. Ο κατ’αυτόν τον τρόπο παραιτηθείς, μπορεί να επανέλθει με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κενωθεί θέση και εφόσον η υποχρεωτική παραίτησή του δεν οφείλεται σε πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα. Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την παραπάνω πλειοψηφία, αν αρνηθεί σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που ζητήθηκε όπως ορίζει το άρθρο 17.
 
 
Άρθρο 13ο
Καθήκοντα Δ.Σ.-Διαδικασία Ανακηρύξεως Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Ένα μήνα πριν από την προθεσμία που ορίζεται για τις τακτικές εκλογές, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί περαιωμένη την θητεία του και με ανακοίνωσή του καλεί τους επιθυμούντες, από τα τακτικά μέλη, να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον δεν έχουν τελέσει ατιμωτικό ποινικό αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του Ν.Δ. 1111/1972, δηλαδή  εφόσον δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, κιβδηλείας, παραχαράξεως, παραβάσεως των διατάξεων περί ναρκωτικών και αυτών περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, καθώς και για κάθε αδίκημα εξ’ιδιοτελείας  πηγάζοντος ή για έγκλημα κατά των ηθών ή εφόσον δεν έχουν αποστερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών τους δικαιωμάτων και εφόσον διαρκεί ή αποστέρηση αυτή, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητος προς αυτό, το οποίο συνερχόμενο πέντε (5) ημέρες προ των αρχαιρεσιών ανακηρύττει υποψηφίους, αυτούς που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση και οι οποίοι έχουν τα προσόντα και βρίσκονται ταμειακώς εντάξει, αναρτώντας πίνακα αυτών σε καταφανές μέρος των γραφείων του Σωματείου και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια.
Δεν μπορεί να εκλεγεί όποιος δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι ότου αναλάβει τα καθήκοντα του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, διεκπεραιώνει τις υπηρεσιακές υποθέσεις του Σωματείου.
 
Άρθρο 14ο
Εφορευτική Επιτροπή – Εκλογή και Καθήκοντα αυτής
Για την διεξαγωγή των εκλογών, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, διευθύνει αυτήν και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή, ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
 
Άρθρο 15ο
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙΙ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV.Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, τέσσερις (4) για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα (1) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και ο επόμενος ένας (1) το αναπληρωματικό.
VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
VIIΙ. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 10 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.
 
Άρθρο 16ο          
Εκλογή Προεδρείου
Πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών αυτόν, καλεί το νεοεκλεγέν Συμβούλιο υπό την Προεδρία του, το οποίο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους υπολοίπους που έχουν εκλεγεί και έχουν θέση συμβούλων και αφού συγκροτηθεί σε Σώμα παραλαμβάνει την Διοίκηση από το παλαιό Συμβούλιο εντός μιας εβδομάδας από της συγκροτήσεώς του.
 
Άρθρο 17ο
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Ι.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες, έκτακτα δε όσες φορές το συγκαλέσει ο Πρόεδρος. Επίσης, εάν τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο την σύγκλησή του, αυτός υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός επτά (7) ημερών.
ΙΙ.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του να ορίσει και συντομότερα χρονικά διαστήματα των τακτικών του συνεδριάσεων.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
ΙV. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
V. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
VΙ. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
VΙΙ.Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
 
Άρθρο 18ο
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’αυτό τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν άλλως ορίζει το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι με αυτόν τον τρόπο λαμβανόμενες αποφάσεις, ισχύουν από την αναγραφή τους στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από τα κατά τη λήψη της αποφάσεως παρόντα μέλη.
 
Άρθρο 19ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α. Διοικεί το Σωματείο.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
δ. Δια του Προέδρου συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
η. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
θ. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
ι. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
ια. Καθορίζει το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ιγ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιδ. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
ιε. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιστ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ια.
ιζ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
ιη. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιθ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
κ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.
 
Άρθρο 20ο
Ο Πρόεδρος :
α. Συγκαλεί μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων, των κρατικών διοικητικών ή δικαστικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
  ζ. Υπογράφει και οπισθογραφεί τις επιταγές.
η. Κινεί μαζί με τον Ταμία τον λογαριασμό τραπέζης του Σωματείου.
θ. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
ι. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
ια. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο.
 
Άρθρο 21ο
Αντιπρόεδρος – Καθήκοντα – Αναπληρωτής Σύμβουλος
Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου, ο οποίος εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 20. Τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, απόντας ή κωλυομένους, αναπληρώνει ο πλειοψηφήσασας κατά τις αρχαιρεσίες Σύμβουλος, ο οποίος εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 20.
 
 
Άρθρο 22ο
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ι. Ο Γενικός Γραμματέας:
α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.
στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.
ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 23ο
Αρμοδιότητες Ταμία
Ι. Ο Ταμίας :
α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις.
γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στην Τράπεζα.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ε. Υποβάλει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση, τον προϋπολογισμό καθώς και τον απολογισμό του λήξαντος έτους και μετά από προηγούμενο έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής.
στ. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ζ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙ. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 24ο
Σύμβουλοι – Υποχρεώσεις
Οι σύμβουλοι βοηθούν το προεδρείο στην διεξαγωγή των εργασιών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καταμερισμό των εργασιών του, αναθέτει στους συμβούλους ορισμένες αρμοδιότητές του.
 
Άρθρο 25ο
Ελεγκτική Επιτροπή
Ι.        Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη και έναν (1) αναπληρωτή τους.
ΙΙ.       Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση και τα βιβλία του Σωματείου, και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη κατά την ημέρα της Τακτικής  Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ΙΙΙ.      Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
 
Άρθρο 26ο
Γενική  Συνέλευση
Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά κάθε οικονομικό έτος και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της έτους αυτού, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
IV. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.
V. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
VI. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
 
Άρθρο 27ο
Έκτακτες Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλεση συγκαλείται αμελητί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν το ζητήσει εγγράφως το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, που αναγράφουν σε σχετική αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκτελέσει αυτό, δηλαδή τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή της αιτήσεως, μπορεί να εξαναγκασθεί προς τούτο είτε Δικαστικώς, είτε από την προϊσταμένη Αρχή, που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το παρόν, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατυπώσεων που ορίζονται στο παρόν. 
 
Άρθρο 28ο
Διαδικασία Συγκλήσεων Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρόσκληση των μελών είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συνεδρίασης τα προς συζήτηση θέματα καθώς και μνεία πως εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν της ορισθείσης ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση γίνεται επίσης με την τοιχοκόληση της πρόσκλησης στα γραφεία του Σωματείου.
 
Άρθρο 29ο
Αποκλεισμός Μελών εκ Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του (εκτός βέβαια από τα αρωγά που δεν καταβάλουν συνδρομή), δεν δικαιούται να μετάσχει σε καλουμένη Τακτική ή Εκτακτη Γενική Συνέλευση.
Μέλη που καθυστερούν συνδρομές, λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις, εφόσον πριν από την έναρξη αυτών τακτοποιηθούν ταμειακώς.
 
Άρθρο 30ο
Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης - Απαρτία
Ι. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
ΙΙΙ. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική, χωρίς νέα πρόσκληση,  με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.
ΙV. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.
V. Και κατά τη δεύτερη και κατά την τρίτη Συνέλευση τα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη, συνέρχονται στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα της εβδομάδας και την ίδια ώρα.
 
Άρθρο 31ο
Εκακρίβωση Απαρτίας Γενικής Συνελεύσεως
Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως από το προς το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο παρουσιών, των τακτικών και εκτάκτων ταμειακώς εντάξει μελών, στο οποίο αφού αναγραφεί η καλουμένη Συνέλευση καταχωρείται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός του μητρώου του μέλους και δίπλα η υπογραφή. Η Συνέλευση είναι έγκυρη εάν μετά από τα παραπάνω τηρηθέντα αποχωρήσουν μέλη, μόνο εφόσον τα εναπομείνοντα καθ’όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ταμειακώς εντάξει τακτικά και έκτακτα μέλη συγκροτούν την οριζόμενη στο άρθρο 30 του παρόντος απαρτία.
 
Άρθρο 32ο
Τρόπος Ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται δια ψηφοφορίας. Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, γίνεται μυστική. Οι υπόλοιπες ψηφορίες, γίνονται με ανάταση των χειρών, εκτός εάν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων ζητήσουν ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή ψηφοδέλτιο, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος ψηφορίας που ζητήθηκε.
 
Άρθρο 33ο
Καταχώρηση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο που τηρείται με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, που βοηθείται από πρακτικογράφο τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως και εγκρίνεται από αυτήν.
 
Άρθρο 34ο
Ι. Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.  
ΙΙΙ.Θέματα που συζητούνται στην Γενική Συνέλευση είναι :
α.Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β. Έλεγχος και Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
δ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
στ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής των ευθυνών τους.
ζ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
η. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
θ. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
ι. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ια. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
ιβ. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
ιγ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
ιδ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιε. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
ιστ. Η διάλυση του Σωματείου.
Η παραπάνω αρίθμηση δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.
ΙV. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιγ, ιδ, ιε και ιστ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 
Άρθρο 35ο
Διάλυση Σωματείου – Τύχη Περιουσίας αυτού
Ι. Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, τα οποία συγκαλούνται για το σκοπό αυτό σε Συνέλευση. Επίσης το Σωματείο διαλύεται όταν μεταβληθεί ο σκοπός του, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.Δ. 1111/1972.
ΙΙ.  Τη διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.
IV. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του αλλά για την τύχη της αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
 
Άρθρο 36ο
Τροποποίηση Καταστατικού
Ι. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη λήψη από τη Γενική Συνέλευση απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών και εκτάκτων μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.
 
Άρθρο 37ο
Οικονομική Διαχείριση
Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
IV. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση απόδειξη είσπραξης, σφραγισμένη με την σφραγίδα του Σωματείου.
V. Οι εισπράξεις του Σωματείου που προέρχονται από τους ως άνω πόρους κατατίθενται όλες σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στο όνομα του Σωματείου σε Υποκατάστημα Τράπεζας το οποίο έχει επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο.
VI. Η ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του Σωματείου διενεργείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον Ταμία.
VIΙ. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον Ταμία.
VIIΙ. Όλες οι δαπάνες του Σωματείου υποβάλλονται από τον Πρόεδρο ή/και τον Ταμία προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Καταστατικό αυτό, που περιέχει τριάντα επτά (37) άρθρα, μετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.